Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies m.in. dla dostosowania treści do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. W swoim programie możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Domyślnie większość przeglądarek internetowych zapisuje pliki cookies w pamięci urządzenia i takie ustawienie pozwoli Ci w pełni wykorzystać zalety naszej strony www. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z polityką prywatnościInformacja o RODO

Zamknij komunikat

Znajdujesz się tutaj: bbosir.bielsko.pl - Klauzula informacyjna dla Pracowników

Klauzula informacyjna dla Pracowników

Klauzula informacyjna dla Pracowników Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej, zlokalizowany przy ul. Marii Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora, dalej ADO. 


2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych drogą listowną na adres ADO oraz poprzez e-mail: ido@bbosir.bielsko.pl.


3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem i zakończeniem umowy, w tym wypełniania obowiązków wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracowniczych planach kapitałowych, rachunkowości oraz innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących przepisów,  udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi oraz w toczących się postepowaniach.


4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  -  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO,

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie zgody,

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO,

 • art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 9 ust.2 lit. a) RODO - na podstawie zgody na przetwarzanie danych szczególnej kategorii,

 • art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 9 ust. 2 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez ADO  lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,


w związku w szczególności z:

 • Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, 

 • Ustawą z dnia 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • Ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny wówczas, gdy dotyczy danych przekazanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, natomiast podanie danych wynikających z przepisów prawa, w tym Ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r. Kodeks Pracy jest obowiązkowe.


6. Minimalny zakres przetwarzanych danych pracowników wynika z przepisów art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.


7. Będziemy udostępniać Pani/Pana dane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym, a także np. agencjom ubezpieczeniowym, bankom, instytucji obsługującej PPK, ZUS, US, GIS, Poczcie Polskiej, podmiotom wskazanym przez Panią/Pana w celu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia na wskazany cel oraz powierzać podmiotom, z którymi podpisaliśmy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. CUW.


8. Pani/Pana dane służbowe (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna, służbowy adres e-mail i nr telefonu) mogą zostać również udostępnione kontrahentom ADO w celu umożliwienia realizacji zawartych umów oraz bieżącej współpracy, reprezentacji ADO w ramach powierzonych Pani/Panu obowiązków i zadań służbowych przez zamieszczanie ich m. in. na imiennych pieczęciach, umowach, dokumentach, stronie internetowej ADO.


9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w zakresie udzielonej zgody prawo do ich usunięcia. Ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem


10. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez 50 lat od ustania stosunku pracy, a w przypadku zatrudnienia po dniu  31 grudnia 2018 r. przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończy Pani/Pan pracę. Zniszczymy Pani/Pana dokumentację pracowniczą w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści w terminie do 12 miesięcy po upływie w/w okresów


11. Informujemy, że ADO stosuje monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, a także zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę. Monitoring stosowany jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO w zw. z Ustawą Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Dane zapisywane w systemie monitoringu przechowywane są przez okres wynikający z wielkości przestrzeni dyskowej przeznaczonej na zapis nagrań, ale nie dłużej niż 3 miesiące, a następnie są nadpisywane przez kolejne nagrania.


12. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego


13. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 


14. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pani, że przetwarzanie tych danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa

 

Załączniki